Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev, eller blir kunde hos oss, vil Sky Estate AS med andre selskaper i konsernet behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Sky Estate AS er administrerende direktør ved Maiwand Vahabzadeh.  Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Postadresse: Strandveien 13, 1366 Lysaker

E-post: info@skyestate.no

Telefon: 95 55 54 94

Organisasjonsnr: 926 379 941

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår CEO, Maiwand Vahabzadeh på epost; info@skyestate.no eller telefon; 95 55 54 94.

1 Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Normalt samler vi inn personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle den avtalen vi har med deg eller for å besvare din henvendelse, eller for å kunne levere vår tjeneste til deg. De opplysningene vi typisk lagrer er navn, adresse, eiendomsbetegnelse, epost, kredittsjekk, telefonnummer, referanse og inntektsopplysninger. Vi innhenter normalt opplysningene fra deg eller fra offentlige registre som eiendomsregisteret og folkeregisteret. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

2 Utlevering og overføring av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Sky Estate AS med andre selskaper i konsernet bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Sky Estate AS med andre selskaper i konsernet deler personopplysninger om våre kunder på tvers av våre selskaper. Der vi benytter oss av databehandlere, har vi databehandleravtaler. Der hvor vi deler opplysninger vil vi påse at opplysningene behandles i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvaret med å ivareta informasjonssikkerheten i tråd med de krav og lovregler som til enhver tid gjelder. Vi overfører opplysninger til følgende tredjeparter per i dag:

3 All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

For å sikre at behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med de til enhver tids gjeldende lovverk har Sky Estate etablerte rutiner og tiltak på forskjellige nivåer for å sikre at ikke uvedkommende gis tilgang til dine personopplysninger. Vi har tekniske og fysiske prosedyrer, samt jevnlige risikovurderinger.

4 Eposter og telefon

Sky Estate benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle lovpålagte oppgaver og oppgaver etter direkte avtale. Daglig leder i filialene der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.

Sky Estate sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

5 Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Vi er derimot pålagt å lagre kontrakter og dokumenter på tidligere kunder i 10 år etter utløp av kontrakten, rettslige grunnlaget følger av eiendomsmeglingsforskriften § 3-7, jf. GDPR art. 30(1) ledd bokstav f.

6 Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, samt kreve at feilaktige, unødvendige og mangelfulle personopplysninger rettes eller slettes. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Videre har du rett til å protestere på direkte markedsføring og å trekke eventuelle samtykker hvis det er behandlingsgrunnlaget. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til; info@skyestate.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Hvis vår behandling av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til info@skyestate.no.

7 Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8 Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.